WGO-awards uitgereikt

GoudenMusketon

Vrijdagavond 16 januari heeft journalist Joël De Ceulaer de allereerste WGO-awards uitgereikt. ‘Enkele projecten sprongen er voor mij echt uit’, aldus jurylid Joël De Ceulaer. ‘Ze hebben terecht een award gekregen. Ik was ook aangenaam verrast door de verscheidenheid in onderwerpen.’

Onderstaande projecten mochten een award in ontvangst nemen. Een jury met professor ethiek Ignaas Devisch (UGent), journalist Joël De Ceulaer (Knack) en docent gezondheidsethiek Yvonne Denier (K.U.Leuven en Zorgnet Vlaanderen) boog zich over de projecten.

In de categorie ‘een nieuwe rolverdeling’:

In de categorie ‘echte participatie’:

In de categorie ‘anders bekeken’:

De jaarlijkse prijs van de Taborgroep wil inspirerende projecten in de kijker zetten die WaardeGericht Ondernemen, kortweg WGO, in de praktijk brengen.

Bekijk de foto’s.

Persbericht WGO-awards uitgereikt Taborgroep – 17012015

De Bolster met het project ‘Nieuw, gedragen naam, gelinkt aan missie/visie’ 

Vzw De Bolster biedt ondersteuning aan volwassenen met een verstandelijke beperking of een niet-aangeboren hersenletsel.

Het project
In 2007 fusioneerden vzw Dienstencentrum Mariaheem en vzw Ter Wilgen. Een nieuwe missie en visie versterkten de identiteit van de nieuwe organisatie. Ondersteuning, ontplooiing en het inzetten van talenten staan daarin centraal. Zo ook bij de zoektocht naar een nieuwe naam. De organisatie zette volledig in op de talenten van de eigen medewerkers en cliënten en liet externe communicatiebureaus links liggen.

Communicatiemedewerker Pieter Jouretz riep alle medewerkers en cliënten op om hun ideeën te delen. En met succes. Louter en alleen door de inbreng van het interne talent ontstond een nieuwe naam en een nieuw logo: vzw De Bolster.

Een medewerkster van de poetsdienst reikte de naam aan, de grafisch medewerkster werkte het logo uit en vertrok daarbij van een tekening van een cliënt. Het teken- en schildertalent van de cliënten is een belangrijke pijler van De Bolster.

Door het succes van dit project blijft De Bolster kiezen voor participatie organisatiecultuur.

Juryverslag
Het is een mooie aanzet om de organisatie door alle belanghebbenden te laten dragen. Het project werd deskundig aangepakt, met respect voor ieders evenwaardigheid. Je kan de collegialiteit en positieve samenwerking proeven. Iedereen telt mee. Er wordt een beroep gedaan op ieders talenten. Een bijzonder sterk punt. Het is een letterlijke vertaling van het opnemen van een integrale verantwoordelijkheid. Kortom, een heel waardevol en mooi project.

Dienstverleningscentrum De Triangel met het project ‘ik heb ook een mening’

Dienstverleningscentrum De Triangel uit Lovendegem richt zich tot kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking.

Het project
Participatie van cliënten. Voor De Triangel is dat geen dode letter. Behalve een eigen leefgroepbudget en bewonersvergaderingen nemen de cliënten maandelijks deel aan de selectieprocedure voor de wervingsreserve opvoeder-begeleiders. Ze kregen daarvoor een aangepaste training.

Een clusterverantwoordelijke en een orthopedagoog selecteren eerst een aantal kandidaten. Daarna hebben de kandidaten twee gesprekken: één met een directielid en één met een cliënt. De cliënt voert het gesprek aan de hand van een handleiding die vooraf opgemaakt werd door een werkgroep. Indien nodig krijgt hij ondersteuning van een coach die zich op de achtergrond beschikbaar houdt en noteert wat de sollicitant vertelt. Na het gesprek vult de cliënt een scorelijst in en bespreekt zijn bevindingen met het directielid. De bijdrage is essentieel in het uiteindelijke advies.

Juryverslag
Evenwaardigheid staat centraal en het is gedurfd om op die manier cliënten in de werking te betrekken. Kleinschalig maar met een grote impact. Waarden zijn hier geen holle woorden. Er wordt echt rond gewerkt. Ook al vergt het een extra inspanning, kost het tijd en moeite, vraagt het coaching en begeleiding. Men gaat er echt voor. Cliëntenparticipatie is geen betekenisloos woord. Het project is ingebed in de bredere en reeds langer bestaande tendens van emancipatorisch handelen.

‘Home Thaleia heeft wereldburgers in huis’

Home Thaleia is een kleinschalige woonvoorziening in De Pinte voor volwassenen met een mentale beperking.

Het project
Home Thaleia kiest er heel bewust voor om zijn bewoners in verbinding te brengen met de wereld rondom de voorziening. Door hen iets te laten doen voor anderen, zijn ze minder bezig met zichzelf en de eigen belangen.

Vanuit dat idee werd enkele jaren geleden al een samenwerking opgestart met Handicap International. Er werden contacten gelegd met een kleine organisatie in China en enkele bewoners gingen zelfs op bezoek. De bewoners in Thaleia zijn dus niet alleen geëngageerde burgers die concreet vormgeven aan solidariteit. De bewoners in Thaleia zijn ook internationale burgers.

‘In de samenleving staan’ betekent bovendien inclusief handelen, je laten zien, tonen wat je te bieden hebt, een rol spelen in de samenleving. Zo gaan bewoners bijvoorbeeld een workshop geven in scholen over de kracht van het verschil.

Participeren aan en in de samenleving, vanuit rollen die niet voor de hand liggen; daar ligt de waarde van dit project. Solidariteit en inclusie komen op die manier heel dichtbij…

Juryverslag
Lovenswaardig, inhoudelijk een waardegedreven werking. Een ambitieus project dat de bewoner centraal stelt, én een internationale dimensie heeft. Dit project steunt op een vorig project dat inclusie in de praktijk brengt. Deze award bekroont dan ook vooral de duurzame aanpak.

 

Sint-Lievenspoort met project ‘Leefwereld van cliënten uit verschillende culturen’

Sint-Lievenspoort, dat zijn 5 organisaties die de communicatieve mogelijkheden willen bevorderen van kinderen en volwassenen met een gehoorprobleem, een ontwikkelingsstoornis of een autismespectrumstoornis.

Het project
De werkgroep diversiteit binnen Sint-Lievenspoort wil de samenwerking en communicatie met gezinnen uit een migratiecontext verbeteren. Het project ‘leefwereld van gezinnen uit verschillende culturen’ omvat twee grote initiatieven.

Er werden moedergroepen opgericht, in samenwerking met Intercultureel Netwerk Gent. Die moeten het personeel meer inzicht geven in de leefwereld van gezinnen in een migratiecontext.

Daarnaast ontwikkelde de werkgroep de Sint-Lievenspoortkalender. Belangrijke feestdagen uit verschillende culturen worden erop aangeduid aan de hand van een pictogram. De kalender maakt personeelsleden alert voor andere culturele gewoonten en gebruiken. En hij vergemakkelijkt de communicatie met gezinnen uit een migratiecontext. Om taalbarrières te overbruggen, gebruikt Sint-Lievenspoort het pictogrammenwoordenboekje van Die Keure. Dat werd ook aan de kalender gekoppeld.

Juryverslag
De jury was unaniem lovend. De soberheid en kleinschaligheid worden gekoppeld aan een universele dimensie van ‘thuis voelen’ en gelukkig zijn. Het project getuigt van een creatieve zoektocht om iedereen maximaal te respecteren. Het is een authentieke vertaling van de WGO-waarden naar de concrete realiteit van interculturele communicatie en hulpverlening. Het is een expliciete inspanning om groepen die moeilijk te bereiken zijn, effectief te betrekken. Een sterk project met focus op één van de grootste maatschappelijke noden.

 

De Mozaïek met project ‘Park brengt school en buurt samen’

Basisschool De Mozaïek telt heel wat verschillende nationaliteiten. De school heeft drie vestigingen in Gent.

Het project
Eén vestiging ligt in de Kaprijkestraat in Gent, een buurt waar mensen met verschillende culturele, etnische en socio-economische achtergronden samenleven. De vestiging bevond zich eerst in de Blaisantvest, op de site Maria Goretti, genaamd naar de aanwezige kerk. Toen de eigenaar de site verkocht aan de stad Gent, werd de school dakloos. De stad stelde voor om de school te verhuizen naar het aanpalende gebouw van de Stedelijke Integratiedienst. Een voormalig schoolgebouw.

Ondertussen is de kleuterschool verhuisd naar de Kaprijkestraat. Elk schooljaar zal er een leerjaar toegevoegd worden, tot een volledige basisschool. Een gevolg van de capaciteitsproblematiek waarmee het Gentse onderwijslandschap kampt.

Het project is een unieke samenwerking tussen De Mozaïek en de stad Gent. Het was de uitgelezen kans om de school bewust mee op te nemen in de hertekening van de hele site Maria Goretti en die meteen ook maximaal publiek toegankelijk te maken. De omgeving rond de bestaande kerk wordt een groene long tussen de huizen, een groene zone met ontspanningsmogelijkheden en rustkansen voor alle leeftijden. De school en de buurt ontmoeten elkaar in het park.

Juryverslag
Ook hier bestond er eensgezindheid bij de jury. Het project is prijzenswaardig in tal van opzichten. Heel veel waarden worden op een prachtige manier in de praktijk omgezet, met oog voor alle betrokkenen en de omgeving. Als voornaamste uitschieter het opnemen van een integrale verantwoordelijkheid: de integratie van mensen, kinderen, ouders en omwonenden. Iedereen hoort erbij. Een plek waar alle mensen een rustkans kunnen krijgen. Samen-leven in verbondenheid.

 

MFC Ten Dries met project ‘Werkgroep 21 plus

Ten Dries in Landegem is een samenwerkingsverband tussen een multifunctioneel centrum en twee scholen Buitengewoon Onderwijs voor leerlingen met een motorische of meervoudige beperking.

Het project
Tot voor kort moesten de leerlingen van Ten Dries de organisatie verlaten op 21 jaar. Door capaciteitsproblemen in organisaties voor volwassenen, besliste de overheid dat deze adolescenten in de huidige voorziening kunnen blijven tot ze 25 jaar zijn. In Ten Dries zullen dus 16 leerlingen vier jaar langer op de schoolbanken mogen zitten.

Werkgroep 21 plus bundelde verschillende disciplines, om samen met de leerlingen en hun ouders een nieuw programma uit te werken. Op maat, individueel en flexibel, aangepast aan de noden en wensen van de adolescent en zijn omgeving. Vraagsturing en zelfregie zijn de uitgangspunten.

Geen traditioneel schools programma. Elke adolescent krijgt een individueel weekrooster, op basis van een uitgebreide enquête en na overleg. En er zijn samenwerkingsverbanden met andere voorzieningen zoals sport- en hobbyclubs en zorgboerderijen.

Leerlingen een realistische en duidelijke kijk geven op het leven na Ten Dries, dat is waar Werkgroep 21 plus naar streeft.

Juryverslag
Een project op een kleine schaal maar met een grote impact. Het is een mooie realisatie van waardegedreven werken, vooral dan in de persoonsgerichte en emancipatorische visie op de zorg voor adolescenten. Toekomstgericht werken, hen helpen om te groeien naar een leven na Ten Dries. Hen daarop voorbereiden. Het is een sterk element van duurzaamheid. Hetoordeel van de jury is duidelijk: een zeer zinvol en relevant project met veel aandacht voor bewust toegevoegde waarden. Het toekomstgerichte karakter spreekt erg aan.

 

IVV met 2 projecten:

Het Instituut voor Verpleegkunde Sint-Vincentius, kortweg IVV, leidt niet alleen verpleegkundigen op, maar biedt ook opleidingen aan binnen personenzorg en maatschappelijke veiligheid.

1. Start2Work
Start2Work is geen klassieke stage. Binnen Start2Work nemen studenten verpleegkunde namelijk een afdeling van een woonzorgcentrum over. Het voordeel? Actief meewerken in een zorgteam, inzicht krijgen in de organisatie van een afdeling, efficiënt leren omgaan met tijd en afstemmen met familie, dokters en paramedici. De mentorverpleegkundigen observeren enkel vanop de zijlijn. Start2Work laat studenten kritisch nadenken over de werking van een afdeling en over hun rol als verpleegkundige binnen een woonzorgcentrum.

Juryverslag
Een innovatief initiatief, op zich eenvoudig maar toch zeer creatief. en prachtig project dat inzet op de bezieling in het werk, op het nemen van een integrale verantwoordelijkheid in het uitvoeren van het werk in een woonzorgcentrum.

2. Jong en oud samen op reis
De leerlingen van het zevende jaar Thuis- en Bejaardenzorg organiseren een reis voor 30 ouderen. Samen verblijven ze drie dagen in een buurland van België. De leerlingen bereiden de reis voor tijdens de lessen op school en gaan ze voorstellen aan de ouderen. Ze zorgen voor een programma dat iedereen aanspreekt en begeleiden de ouderen tijdens de volledige trip.

Jong en oud ontmoeten elkaar in een realistische setting en leren elkaars leefwereld kennen. De soms hulpbehoevende ouderen krijgen de kans om op reis te gaan en elkaar te ontmoeten. Jong en oud samen op reis wil kwaliteitsvolle zorgkundigen vormen die klaar zijn voor het werkveld.

Juryverslag
Het laatste project, maar eentje met een pluim van de jury. Jong en oud samen op reis brengt namelijk zowat alle belangrijke waarden in de praktijk en heeft veel aandacht voor de maatschappelijke dimensie. Wat vooral in het oog springt, is de groei en verbondenheid, bij álle betrokkenen. Verbondenheid tussen jong en oud, tussen school en omgeving, met groeikansen voor iedereen.